Deklaracja dostępności serwisu bajkakrotoszyn.pl

Przedszkole Bajka w Krotoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bajkakrotoszyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bajkakrotoszyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów (alt) do grafik znajdujących się na stronie
  • brak audiodeskrypcji do zamieszczonych materiałów wideo

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Nasi redaktorzy na bieżąco starają się pokonać wszelkie bariery dostępności powstałe na naszej stronie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Pawliński, kontakt@bajkakrotoszyn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: al. Powstańców Wlkp. 18; 63-700 Krotoszyn

Wejście do budynku jest przystosowane do osób niepełnosprawnych

Budynek jest piętrowy, jednak nie znajdują się w nim rozwiązania architekotniczne pozwalające osobom niepełnosprawnym dostać się na wyższe pietra.

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym po ustaleniu tego z dyrekcją, natomiast na chwilę obecnym na budynku nie widnieje taka informacja.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.

Skip to content